@media only screen and (max-width: 600px) { #fb-root { display: none; } }
 
Search

Knowledge อาวุธที่จะช่วยแก้ปัญหา IT ได้อย่างรวดเร็ว


“ปัญญาประดุจดังอาวุธ” เป็นสุภาษิตไทยโบราณที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยรวมถึงยุคดิจิทัลปัจจุบัน ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอันดับต้นๆ ขององค์กร การจัดการความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ในโลกของ IT ความรู้ทำให้เกิดปัญญาหรืออาวุธที่จะช่วยแก้ปัญหา IT ต่างๆ ได้


การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรนอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานในการแบ่งปันความรู้ ยังจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการด้วย เพื่อให้เกิดการสร้าง นำไปใช้ และแบ่งปันความรู้ทั้งที่เป็น explicit knowledge หรือความรู้แบบชัดแจ้ง เช่น วิชาการ หลักวิชา ทฤษฎี และ tacit knowledge หรือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล เช่น ภูมิปัญญา เทคนิค เคล็ดวิชา ประสบการณ์ เป็นต้น


ITIL 4 ได้ให้คำนิยาม Knowledge Management practice ว่าเป็นแนวปฏิบัติของการบำรุงรักษาและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสะดวกในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลและความรู้ทั่วทั้งองค์กร โดย AXELOS ซึ่งเป็นเจ้าของ ITL 4 ได้กำหนดความสามารถพื้นฐานที่เครื่องมือบริหารจัดการความรู้ควรจะมีเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดต่อองค์กร เช่น

  • การร้องขอความรู้ การเก็บรวบรวมความรู้ การอนุมัติความรู้เพื่อออกเผยแพร่ การต่อยอดความรู้ การ update ความรู้ให้ทันสมัย

  • การเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผู้ใช้งานสามารถสืบค้นได้ง่าย

  • การค้นหาความรู้เชื่อมโยงทั้งแหล่งความรู้ภายใน เช่น ความรู้ที่มีการแบ่งปัน ความรู้ที่มาจาก incident และ problem เช่น known error, workaround, resolution และเชื่อมโยงแหล่งความรู้ภายนอก เช่น Google, YouTube เป็นต้น

  • การแนะนำความรู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละทีม เช่น network team, server team, application team, L1 team, L2 team เป็นต้น

  • การแนะนำความรู้ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน โดยประเมินจากความรู้และทักษะปัจจุบันของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ตามแผนพัฒนาบุคคลากร

  • การจัดอันดับความรู้ โดยรองรับตัวชี้วัด (KPI) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้คะแนน จำนวนดาว ยอด like จำนวนการเข้าดู และที่สำคัญความรู้นั้นสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงมากน้อยแค่ไหน

  • การจัดอันดับผู้ใช้งานที่มาต่อยอดความรู้เป็นระดับขั้น โดยเกิดจากการโหวตของผู้ใช้งานอื่นๆ วิธีการนี้จะส่งเสริมกระตุ้นให้พนักงานให้เข้ามาต่อยอดและแบ่งปันความรู้เพื่อไต่ระดับของตัวเองขึ้นไป ซึ่งคนที่อยู่ในระดับสูงก็จะเกิดความภูมิใจว่าสิ่งที่ตัวเองแบ่งปันได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานคนอื่น


จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญทุกยุคทุกสมัย และยิ่งทวีความสำคัญในยุคนี้เพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงขึ้น องค์กรที่สามารถจัดเก็บรวบรวมความรู้ได้มาก องค์กรนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสมองไหล และหากองค์กรมีเทคโนโลยี มีเครื่องมือบริหารจัดการความรู้ที่ดีก็จะสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนมีอาวุธครบมือที่หยิบมาใช้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทางด้าน IT ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้เร็ว ส่งผลให้บริการด้าน IT มีเสถียรภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโต


หากลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องมือบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อมาที่ sales@netkasystem.com หรือที่ Line OA: @netkasystem

78 views0 comments